NAUJIENOS

Įvyko du seminarai švietimo pagalbos specialistams

Seminaras ,,DARBAS SU NAUJOMIS SPECIALIOSIOMIS MOKYMO PRIEMONĖMIS FONETINĖS RITMIKOS LAVINIMUI IR KALBOS UGDYMUI“.

Šį seminarą vasario 10 dieną vedė Mažeikių r. PPT logopedė metodininkė Audronė Neniškytė Mažeikių „Jievaro“ pagrindinėje mokykloje susirinkusiems rajono logopedams, specialiesiems pedagogams. 

Seminaro metu buvo pristatytos Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro vykdomo projekto „Specialiųjų mokymosi priemonių rengimas. II etapas“ lėšomis išleistos dvi specialiosios mokymo priemonės. 

„KALBOS UGDYMO KOMPLEKTAS“ skirtas logopedams. Komplektą sudaro 6 knygos, kuriose pateikta medžiaga apima visas kalbos sistemos ugdymo dalis. Medžiagos pagrindą sudaro iliustracijos. Tokio išsamaus, nuoseklaus leidinio logopedai dar neturėjo.

 

 

Seminaras „MOKYMOSI SUNKUMUS ĮVEIKIME KARTU" vyko vasario 24 dieną Mažeikių r. PPT salėje. Šį seminarą rajono socialiniams pedagogams vedė tarnybos specialioji pedagogė metodininkė Rita Raustienė ir logopedė metodininkė Audronė Neniškytė.

Tarpžinybiniai pasitarimai

2014 m. birželio 10-11 dienomis  Mažeikių r. pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vyko projekto ,,Ankstyvosios prevencijos ir intervencijos darbo su rizikos šeima modelio diegimas Lietuvos savivaldybėse“  tarpžinybiniai pasitarimai. Juos organizavo VšĮ „Paramos vaikams centras“. Pasitarimuose dalyvavo centro vadovė A. Kurienė su kolege I. Daniūnaite bei atstovai iš Mažeikių r. PPT,  vaiko teisių apsaugos skyriaus, policijos komisariato, prokuratūros,  socialinių paslaugų tarnybos, seniūnijų, vaikų našlaičių ir senelių globos namų, darželių, mokyklų. Tarpžinybinių pasitarimų metu aptarta efektyvi kompleksinės ankstyvosios prevencijos ir intervencijos darbo su rizikos šeimomis ir pagalbos smurtą patyrusiems vaikams sistema savivaldybėje.