APIE VAIKO BRANDUMO MOKYKLAI ĮVERTINIMĄ

ATNAUJINTA 2018-01-18

 

Nuo 2018-02-01 nelieka privalomo vaiko brandumo vertinimo, kai tėvai pageidauja ugdyti 6 metų dar neturintį vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą.  Todėl priešmokyklinis ugdymas galės būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau nei vaikui (tais kalendoriniais metais) sueina 5 metai.  Tėvai turi teisę kreiptis į PPT dėl 5metų vaiko brandumo vertinimo. Tarnybos specialistams nustačius, kad vaikas nėra pasirengęs pradėti ugdymą, galutinį sprendimą priims tėvai. 

Pradinis ugdymas pradedamas vaikui teikti kai jam tais metais sukanka 7 metai. Pradinis ugdymas pradedamas teikti vienais metais anksčiau, t.y. nuo 6 metų, tik tuo atveju, kai vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau nei jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai. 

 

Daugiau informacijos LR Švietimo ir mokslo ministerijos 2018-01-15 rašte: SKAITYTI 

Vaiko brandumo įvertinimas atliekamas iš anksto užsiregistravus telefonu: 8-443-20341 nuo 2018-02-01.

 


INFORMACIJA DĖL PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO, KALBŲ ĮSKAITŲ, BRANDOS EGZAMINŲ UŽDUOTIES FORMOS, VYKDYMO IR VERTINIMO INSTRUKCIJŲ PRITAIKYMO MOKINIAMS, BUVUSIEMS MOKINIAMS IR EKSTERNAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, TVARKOS 

 ATNAUJINTA 2016-01-19

 

Norint gauti PPT pažymą dėl egzaminų pritaikymo, reikia pateikti šiuos dokumentus:

prašymą Atsisiųsti;  kitus dokumentus  Atsisiųsti.


 INFORMACIJA UGDYMO ĮSTAIGOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJAI:

I. (REDAGUOTA 2021-08-30). Visų ugdymo įstaigų vaiko gerovės komisijos mokslo metų pradžioje į PPT turi pristatyti 2 sąrašus:

  1. Iki rugsėjo 7 d. Švietimo pagalbos gavėjų sąrašą (Į šitą sąrašą įrašomi mokiniai, kurie yra įvertinti PPT).  ŠVIETIMO PAGALBOS GAVĖJŲ SĄRAŠO FORMA (atnaujinta). Atsisiųsti 
  2. Iki rugsėjo 24 d. Švietimo (logopedo) pagalbos gavėjų sąrašą (mokinių, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų).  LOGOPEDO PAGALBOS GAVĖJŲ SĄRAŠO FORMA (atnaujinta). Atsisiųsti
  3. Iki gruodžio 23 d. - abiejų sąrašų papildymus (jeigu yra mokinių, kuriems švietimo pagalba skirta I pusmečio eigoje).

 II. Dokumentai, kurie pristatomi į PPT prieš siunčiant mokinį įvertinimui:

  • Siunčiant vaiką pirminiam įvertinimui: 6 priedas atsisiųsti, 5 priedo patvirtinta kopija atsisiųsti.
  • Siunčiant vaiką pakartotiniam įvertinimui: 6 priedas atsisiųsti, 3 priedo patvirtinta kopija  atsisiųsti, 5 priedo patvirtinta kopija atsisiųsti.
  • Taip pat papildomai su šiais dokumentais prašome pristatyti keletą lietuvių kalbos, matematikos savarankiškų ar kontrolinių darbų, piešinių, pusmečio ar trimestro pažymių suvestines.
  • Ugdymo įstaigos VGK privalo supažindinti mokinio tėvus su parengtomis pažymomis
  • Dokumentai iš ugdymo įstaigos pristatomi su ugdymo įstaigos lydraščiu (pridedama). Atsisiųsti

 

!!! ATKREIPKITE DĖMESĮ Į ŠIĄ INFORMACIJĄ:

REKOMENDACIJOS (parengtos Pasvalio švietimo pagalbos tarnybos specialistų) DĖL VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DOKUMENTŲ PILDYMO (skirta specialistams, mokytojams, pildantiems mokinio specialiųjų poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo 3 ir 5 priedus).


INFORMACIJA SPEC. PEDAGOGAMS, LOGOPEDAMS:

 Mokinių kalbos vertinimo išvadų rašymo pavyzdžiai. Atsisiųsti