Vadovo veiklos uždaviniai

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir sporto ministro 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-48 patvirtintų Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų 16 ir 17 punktais,  įstaigos vadovas iki sausio 20 dienos parengia Ataskaitą, paskelbia viešai įstaigos interneto svetainėje ir pateikia svarstyti įstaigos darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiai institucijai.

 

Naujai paskirtam ar grįžusiam iš atostogų vaikui prižiūrėti švietimo įstaigos vadovui metinės veiklos užduotys, siektini veiklos rezultatai ir jų vertinimo rodikliai nustatomi per vieną mėnesį nuo jo paskyrimo į pareigas dienos.