MAŽEIKIŲ RAJONO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS TEIKIAMOS PASLAUGOS:

 

Mokinių (vaikų) psichologinis ir pedagoginis įvertinimas, ugdymosi poreikių nustatymas, rekomendacijų dėl tolesnio vaiko ugdymo (ugdymo programos pritaikymo, mokyklos pasirinkimo) teikimas

 

Brandumo mokyklai įvertinimas

 

Specialioji pedagoginė (logopedo, specialiojo pedagogo) ir psichologinė pagalba ugdymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims

 

Mokinių (vaikų), tėvų (globėjų) pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų konsultavimas

 

Prevencinė veikla, pagalba krizinėse situacijose

 

Švietėjiška veikla (seminarai, mokymai, kursai, pranešimai)