MAŽEIKIŲ RAJONO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS TEIKIAMOS PASLAUGOS:

 

Mokinių (vaikų) psichologinis ir pedagoginis įvertinimas, ugdymosi poreikių nustatymas, rekomendacijų dėl tolesnio vaiko ugdymo (ugdymo programos pritaikymo, mokyklos pasirinkimo) teikimas.

 

Specialioji pedagoginė (logopedo, specialiojo pedagogo) ir psichologinė pagalba ugdymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims.

 

Mokinių (vaikų), tėvų (globėjų) pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų konsultavimas.

 

Prevencinė veikla.

 

Švietėjiška veikla (seminarai, mokymai, kursai, pranešimai).