Struktūra, veikla ir paslaugos


Mažeikių r. PPT struktūra


Veiklos sritys

 Mokinių (vaikų), tėvų (globėjų) pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų konsultavimas.

 Psichologo, specialiojo pedagogo (logopedo, specialiojo pedagogo) ir socialinio pedagogo pagalba mokiniams (vaikams).

 Vaiko brandumo mokyklai įvertinimas.

 Mokinių (vaikų) psichologinis ir pedagoginis įvertinimas, ugdymosi poreikių nustatymas, rekomendacijų ugdymui teikimas.

 Prevencinė veikla.

 Švietėjiška veikla.


Specialistų veikla